Visie

Onze visie op onderwijs

Het Zaanlands Lyceum biedt leerlingen modern, uitdagend en kwalitatief goed onderwijs dat past bij hun aanleg, competenties en ambitie. Verantwoordelijke leerlingen en betrokken medewerkers kunnen van en met elkaar leren en hun talenten ontwikkelen.

Onderwijs van zo hoog mogelijke kwaliteit aanbieden en leerlingen in staat stellen hun talenten maximaal te ontplooien staan centraal in de beleidskeuzes die worden gemaakt ten aanzien van de onderwijsontwikkeling van het Zaanlands Lyceum. Mogelijkheden voor talentontwikkeling worden tot stand gebracht zowel binnen als buiten het reguliere curriculum en in de vorm van individuele leerroutes.

Een school is meer dan een instituut voor kennisoverdracht. Het Zaanlands Lyceum wil leerlingen zoveel mogelijk de gelegenheid bieden zich te ontplooien. Daarom organiseert de school een scala aan extra activiteiten, binnen en buiten lesverband. Ook deze activiteiten bepalen de sfeer op school. Veel docenten spannen zich hiervoor in. Zij bezoeken met hun leerlingen culturele voorstellingen en organiseren educatieve excursies naar steden, wetenschappelijke instellingen, bedrijven of musea.

In 2016 is de school na een uitgebreide visitatie toegelaten tot de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen. Dit predicaat is in 2020, na opnieuw een visitatie, verlengd. In 2016 heeft de inspectie de school officieel toestemming gegeven "verrijkt en versneld" onderwijs aan te bieden.
Het Zaanlands Lyceum is al jaren een bètapartnerschool.
In het kader van het beleid dat wordt gehanteerd ten aanzien van leerlingen met een groot sporttalent heeft het Olympisch Netwerk Noord-Holland samen met NOC*NSF het Zaanlands Lyceum de status van “topsportvriendelijke school” verleend.

Het Zaanlands Lyceum profileert zich als een school voor havo, atheneum en gymnasium, met aandacht voor een breed spectrum van leerlingen. Leerlingen met een voorzichtig havoadvies, opstromers uit vmbo, meerbegaafde leerlingen en leerlingen met een extra zorgbehoefte zijn allemaal even welkom.

De visie op het onderwijs is uitgewerkt in het schoolplan 2020-2024 van het Zaanlands Lyceum. Daarnaast is er een poster waarop de visie kernachtig wordt weergegeven.