Talent


Met tien jaar al naar het Zaanlands Lyceum?

Sommige ouders kiezen ervoor hun kind al op tienjarige leeftijd aan te melden voor het Zaanlands Lyceum. Deze beslissing nemen zij na uitgebreid overleg met de basisschool, wanneer alle betrokkenen het idee hebben dat de leerling daar is ‘uitgeleerd’. Het Zaanlands Lyceum heeft al een aantal jaren ervaring met de opvang van zulke jonge kinderen.
Na de aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats met Paulien Oortman, coördinator Begaafdheidsprofielschool. Zij verzorgt indien nodig in de eerste klas extra begeleiding voor de leerling.
Ouders die meer informatie willen over de ervaringen met zeer jonge leerlingen, kunnen zich tot haar wenden voor afspraak voor een telefonisch informatiegesprek. p.oortman@zaanlands.nl

BPS (Begaafdheidsprofielschool)

Het Zaanlands Lyceum is lid van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen (BPS). De scholen van deze vereniging spannen zich in om aan cognitief begaafde leerlingen onderwijs te bieden dat bij hen past. Een school kan lid worden van de vereniging als ze heeft laten zien dat ze beleid heeft ontwikkeld voor deze leerlingen en dat ook werkelijk uitvoert. Elke vier jaar onderzoekt de vereniging door middel van een visitatie of de school het predicaat nog steeds verdient. Het Zaanlands Lyceum is in maart 2020 bezocht en mag zich de komende vier jaar weer Begaafdheidsprofielschool noemen.  

De drie belangrijkste pijlers van ons begaafdheidsprofiel zijn de bètaplusstroom, Fast Lane English en het Traject op Maat, zie hieronder.

Traject op maat

Voor leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten kent het Zaanlands Lyceum het Traject op Maat (TOM). De zogenoemde TOM-leerlingen hebben in veel gevallen een lesrooster dat afwijkt van dat van hun klasgenoten. Zij volgen bijvoorbeeld een vak in een hogere klas, of ze volgen een aantal extra vakken, waardoor ze niet alle lessen kunnen bijwonen.
Leerlingen uit de voorexamenklas leggen in sommige gevallen al een jaar eerder dan hun klasgenoten examen af in een of meer vakken. Dit stelt hen in staat al tijdens hun eindexamenjaar een of meer modules te volgen aan de universiteit.
Een minder ingrijpend Traject op Maat is ook mogelijk: verdieping bij een vak waarvoor een leerling goede resultaten behaalt. Dit daagt de betrokken leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen.
Daarnaast biedt het Zaanlands Lyceum maatwerk aan bepaalde leerlingen. Dit geldt al jaren voor leerlingen die kunst of sport op een hoog niveau beoefenen, zodat zij de mogelijkheid hebben deel te nemen aan wedstrijden of trainingen. Indien nodig, kan het (toets)rooster aangepast worden. Klik hier voor beleid Traject op Maat
Op het Zaanlands Lyceum krijgen leerlingen dus veel kansen zich te ontplooien. Die kansen biedt de school ook aan leerlingen die willen overstappen naar een ‘hoger’ schooltype. Leerlingen met voldoende inzet en resultaten kunnen doorstromen van de vmbo-brugklas naar de brugklas op het Lyceum, van 4 vmbo naar 4 havo en van 5 havo naar 5 vwo. De school streeft ernaar alle doorstroommogelijkheden te waarborgen.

Topsportvriendelijke school

Het Zaanlands Lyceum heeft de status van sportvriendelijke school. Dit betekent dat er voor topsportleerlingen beleid ontwikkeld is om topsport te kunnen combineren met de schoolopleiding. Een topsportleerling is een leerling die deelneemt aan landelijke selecties of duidelijk aantoonbaar talent bezit. Ook is de leerling in het bezit van een NOC*NSF talentstatus. Indien nodig kan het (toets)rooster aangepast kan worden.

Bètapartners

Het Zaanlands Lyceum is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland die samenwerken met HO-instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen én docenten. Het Zaanlands Lyceum wil het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. Hiertoe worden op de website van Bètapartners (https://www.betapartners.nl/) allerlei activiteiten voor leerlingen en docenten aangeboden.

Binnen het Zaanlands Lyceum zijn de bèta-activiteiten gefocust op:

  • het bijhouden van de vakkennis van docenten
  • het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van onderzoeksvaardigheden en ICT
  • het gebruiken van leskisten met gezamenlijk onderzoeksmateriaal, bijv. een DNA-kit
  • excellente leerlingen stimuleren om Masterclasses en collegereeksen te volgen
  • het aanbieden van extra verdieping binnen de exacte vakken
  • het organiseren van vakoverstijgende projecten

Lyceumuren

Op het Zaanlands Lyceum volgt iedere leerling van het eerste en tweede leerjaar naast alle verplichte vakken, Lyceumuren. Dit zijn keuzelessen die in het tweede semester worden aangeboden. Elke leerling maakt afhankelijk van zijn eigen belangstelling, zijn talent en zijn motivatie een keuze uit een van de aangeboden modules. De komende maanden wordt het programma voorbereid en zal dit en de wijze van aanmelding worden gecommuniceerd met leerlingen en ouders.

Plusklassen PO

Al een aantal jaren onderhoudt het Zaanlands Lyceum intensieve contacten met de plusklassen van het Primair Onderwijs. Zo verzorgen docenten en leerlingen van 4 of 5 vwo lessenreeksen aan de plusklassen en nemen leerlingen van de plusklassen deel aan de lyceumuren.

Verdiepingsonderwijs 1 gymnasium

Al een aantal jaren volgen de leerlingen van 1-gymnasium elke week een blokuur verdiepingsonderwijs. De volgende onderdelen komen aanbod: kraak de code, trainingsleer, Romeins koken, geschiedenis, ‘Leiden’ (archeologische vondsten) en een literatuurproject.

Talentmodules 5 vwo

Door een talentmodule naar keuze te volgen kunnen leerlingen uit 5 vwo hun kennis verdiepen en specifieke vaardigheden verder tot ontwikkeling brengen. De afgelopen jaren konden de leerlingen kiezen uit een divers aanbod modules waaronder:  Rakettechnologie, Hemelmechanica en Ruimtevaart, financiële markten, specialistische natuurkunde, oral history, taal en cultuur van het oude Egypte, filosofie en geneeskunde.

Cambridge Advanced English

Het Zaanlands Lyceum verzorgt de opleiding Cambridge Certificate of Advanced English. Dit diploma geniet wereldwijde bekendheid en is een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van het Engels. Tevens garandeert het vrijstelling van toelatingseisen voor Engels op vele Engelstalige en internationale opleidingen. Een goede beheersing van de Engelse taal is daarbij onontbeerlijk. Ook op Nederlandse universiteiten worden vele colleges in het Engels gegeven.
Aan het einde van leerjaar 4 vwo ontvangen leerlingen die belangstelling hebben een uitnodiging om deel te nemen aan deze training.

Fast Lane English

In het derde leerjaar van het vwo start Fast Lane English, zodat binnen het vak Engels beter gedifferentieerd kan worden. Leerlingen worden hiervoor uitgenodigd door de docenten Engels.

Elementair Boekhouden

Het Zaanlands Lyceum biedt aan leerlingen van de examenklassen die bedrijfseconomie of economie in hun pakket hebben de cursus elementair boekhouden aan. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor leerlingen die een bedrijfskundige, economische of economie gerelateerde studie willen gaan volgen, zoals rechten. Er zijn al vervolgstudies (bijv. Nijenrode) die vrijstelling van basisboekhouden geven indien de student in het bezit is van het diploma Elementair Boekhouden.