27.png

Talent

Excellente school

Op 23 januari 2017 heeft het Zaanlands Lyceum het predicaat Excellente School 2016-2018 ontvangen voor de vwo-afdeling. De toekenning van het predicaat betekent dat een school (of afdeling) onderwijs van bijzonder goede kwaliteit biedt aan zijn leerlingen. Het juryrapport kunt u hier lezen.

Met tien jaar al naar het Zaanlands Lyceum?

Sommige ouders kiezen ervoor hun kind al op tienjarige leeftijd aan te melden voor het Zaanlands Lyceum. Deze beslissing nemen zij na uitgebreid overleg met de basisschool, wanneer alle betrokkenen het idee hebben dat de leerling daar is ‘uitgeleerd’. Het Zaanlands Lyceum heeft al een aantal jaren ervaring met de opvang van zulke jonge kinderen.
Na de aanmelding vindt een kennismakingsgesprek plaats met Paulien Oortman, coördinator Begaafdheidsprofielschool. Zij verzorgt indien nodig in de eerste klas extra begeleiding voor de leerling.
Ouders die meer informatie willen over de ervaringen met zeer jonge leerlingen, kunnen zich tot haar wenden voor afspraak voor een telefonisch informatiegesprek. p.oortman@zaanlands.nl

BPS (Begaafdheidsprofielschool)

De school is lid van de Vereniging van Begaafdheidsprofielscholen (BPS). De scholen van deze vereniging spannen zich in om aan cognitief begaafde leerlingen onderwijs te bieden dat bij hen past. Lid wordt een school niet zomaar. De vereniging onderzoekt eerst of een school goed beleid heeft ontwikkeld voor de begeleiding van meer begaafde kinderen en of dit beleid ook werkelijk wordt uitgevoerd. Dit onderzoek, de zogenoemde BPS-visitatie, bestaat uit een uitgebreid vooronderzoek, waarin onder meer een enquête wordt gehouden onder de verschillende doelgroepen (leerlingen, ouders, basisscholen). Na het vooronderzoek legt de visitatiecommissie een bezoek van een dag af aan de school. Tijdens dit bezoek spreekt de commissie met leerlingen, ouders, docenten en de schoolleiding. De visitatie heeft in maart 2016 plaats gevonden. Het Zaanlands Lyceum krijgt voor 4 jaar het predicaat BPS.

De leden van de Begaafdheidsprofielscholen delen ervaringen en kennis met elkaar. Een goed voorbeeld hiervan is het hieronder genoemde traject op maat.


Traject op maat

Voor leerlingen met bijzondere cognitieve capaciteiten kent het Zaanlands Lyceum het Traject op Maat (TOM). De zogenoemde TOM-leerlingen hebben in veel gevallen een lesrooster dat afwijkt van dat van hun klasgenoten. Zij volgen bijvoorbeeld een vak in een hogere klas, of ze volgen een aantal extra vakken, waardoor ze niet alle lessen kunnen bijwonen.
Leerlingen uit de voorexamenklas leggen in sommige gevallen al een jaar eerder dan hun klasgenoten examen af in een of meer vakken. Dit stelt hen in staat al tijdens hun eindexamenjaar een of meer modules te volgen aan de universiteit.
Een minder ingrijpend Traject op Maat is ook mogelijk: verdieping bij een vak waarvoor een leerling goede resultaten behaalt. Dit daagt de betrokken leerlingen uit om het beste uit zichzelf te halen.
Daarnaast biedt het Zaanlands Lyceum maatwerk aan bepaalde leerlingen. Dit geldt al jaren voor leerlingen die kunst of sport op een hoog niveau beoefenen, zodat zij de mogelijkheid hebben deel te nemen aan wedstrijden of trainingen. Indien nodig, kan het (toets)rooster aangepast worden. Klik hier voor beleid Traject op Maat. Regelmatig verschijnt er een TOM-journaal, waarin beschreven staat wat het Zaanlands Lyceum doet voor haar meerbegaafde leerlingen en waarin ervaringen van TOM-leerlingen en docenten staan beschreven. 
Op het Zaanlands Lyceum krijgen leerlingen dus veel kansen zich te ontplooien. Die kansen biedt de school ook aan leerlingen die willen overstappen naar een ‘hoger’ schooltype. Leerlingen met voldoende inzet en resultaten kunnen doorstromen van de vmbo-brugklas naar de brugklas op het Lyceum, van 4 vmbo naar 4 havo en van 5 havo naar 5 vwo. De school streeft ernaar alle doorstroommogelijkheden te waarborgen.

 

Topsportvriendelijke school

Het Zaanlands Lyceum heeft de status van sportvriendelijke school. Dit betekent dat er voor topsportleerlingen beleid ontwikkeld is om topsport te kunnen combineren met de schoolopleiding. Een topsportleerling is een leerling die deelneemt aan landelijke selecties of duidelijk aantoonbaar talent bezit. Ook is de leerling in het bezit van een NOC*NSF talentstatus. Indien nodig kan het (toets)rooster aangepast kan worden.

Bètapartners

Het Zaanlands Lyceum is aangesloten bij Bètapartners, een netwerk van scholen in Noord-Holland die samenwerken met HO-instellingen en het bedrijfsleven om bèta-onderwijs uitdagender en interessanter te maken, voor leerlingen én docenten. Het Zaanlands Lyceum wil het onderwijs goed laten aansluiten bij het vervolgonderwijs en het beroepenveld. De Bètapartners hebben hiervoor de Its Academy website opgericht (www.itsacademy.nl). Dit is een website waar activiteiten voor leerlingen en docenten worden aangeboden.

Binnen het Zaanlands Lyceum zijn de bèta-activiteiten gefocust op:

  • het bijhouden van de vakkennis van docenten
  • het ontwikkelen van lesmateriaal op het gebied van onderzoeksvaardigheden en ICT
  • het gebruiken van leskisten met gezamenlijk onderzoeksmateriaal, bijv. een DNA-kit
  • excellente leerlingen stimuleren om Masterclasses en collegereeksen te volgen
  • het aanbieden van extra verdieping binnen de exacte vakken
  • het organiseren van vakoverstijgende projecten

Juniorlyceum

In het schooljaar 2017-2018 heeft het Zaanlands Lyceum het Juniorlyceum voor vwo-leerlingen die zijn ingeschreven bij het Zaanlands Lyceum georganiseerd. Ook in schooljaar 2018 - 2019 wordt het Juniorlyceum weer georganiseerd in de maand juni voor vwo-leerlingen die zich inschrijven op het Zaanlands Lyceum. De inschrijving verloopt via het Primair Onderwijs. 

Lyceumuren

Op het Zaanlands Lyceum volgt iedere leerling van het eerste en tweede leerjaar naast alle verplichte vakken, Lyceumuren. Dit zijn keuzelessen. Elke leerling maakt afhankelijk van zijn eigen belangstelling, zijn talent en zijn motivatie een keuze uit een van de aangeboden modules.
In schooljaar 2017-2018 worden o.a. de modules Cambridge Engels, sport, filosofie, debatteren voor dummies, theater, musical, moleculair koken, diergedrag, mindfulness en onderzoek & ontwerp aangeboden.

Plusklassen PO

Al een aantal jaren onderhoudt het Zaanlands Lyceum intensieve contacten met de plusklassen van het Primair Onderwijs. Zo verzorgen docenten en leerlingen van 4 of 5 vwo lessenreeksen aan de plusklassen en nemen leerlingen van de plusklassen deel aan de lyceumuren.


Verdiepingsonderwijs 1 gymnasium

Al een aantal jaren volgen de leerlingen van 1-gymnasium elke week een blokuur verdiepingsonderwijs. De volgende onderdelen komen aanbod: kraak de code, trainingsleer, Romeins koken, geschiedenis, ‘Leiden’ (archeologische vondsten) en een literatuurproject.


Zaanlands boekenclub

Twee keer per jaar kunnen leerlingen en docenten meedoen met de literaire leesclub. De deelnemers lezen hetzelfde boek, gaan in gesprek met de schrijver, volgen een workshop of bezoeken de toneelbewerking. Voor leerlingen in de onderbouw worden activiteiten rondom actuele jeugdromans georganiseerd.

 
Talentmodules 5 vwo

Door een talentmodule naar keuze te volgen kunnen leerlingen uit 5 vwo hun kennis verdiepen en specifieke vaardigheden verder tot ontwikkeling brengen. De afgelopen jaren konden de leerlingen kiezen uit een divers aanbod modules waaronder:  Rakettechnologie, Hemelmechanica en Ruimtevaart, financiële markten, specialistische natuurkunde, oral history, taal en cultuur van het oude Egypte, filosofie en geneeskunde.


Cambridge Advanced English

Het Zaanlands Lyceum verzorgt de opleiding Cambridge Certificate of Advanced English. Dit diploma geniet wereldwijde bekendheid en is een internationaal erkende maatstaf voor de kennis van het Engels. Tevens garandeert het vrijstelling van toelatingseisen voor Engels op vele Engelstalige en internationale opleidingen. Een goede beheersing van de Engelse taal is daarbij onontbeerlijk. Ook op Nederlandse universiteiten worden vele colleges in het Engels gegeven.
Aan het einde van leerjaar 4 vwo ontvangen leerlingen die belangstelling hebben een uitnodiging om deel te nemen aan deze training.

Fast Lane English

In schooljaar 2017 -2018 is in het tweede leerjaar van het vwo Fast Lane English gestart, zodat binnen het vak Engels beter gedifferentieerd kan worden. Leerlingen worden hiervoor geselecteerd door de docenten Engels.


Elementair Boekhouden

Het Zaanlands Lyceum biedt aan leerlingen van de examenklassen die M&O of economie in hun pakket hebben de cursus elementair boekhouden aan. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor leerlingen die een bedrijfskundige, economische of economie gerelateerde studie willen gaan volgen, zoals rechten. Er zijn al vervolgstudies (bijv. Nijenrode) die vrijstelling van basisboekhouden geven indien de student in het bezit is van het diploma Elementair Boekhouden.

Het examen Elementair Boekhouden vindt plaats voor 6 vwo op woensdag 27 februari 2019 (van 10.00 - 12.00 uur).

Contact

Zaanlands Lyceum
Vincent van Goghweg 42
1506 JD Zaandam
075 617 00 55
info@zaanlands.nl