Verlof

De rector heeft de bevoegdheid over verlofaanvragen te beslissen gemandateerd aan de leerjaarbegeleiders en afdelingsleiders.

  • Ouder(s)/verzorger(s) van de leerling dienen minimaal 5 schooldagen van tevoren schriftelijk een verzoek tot verlof in bij de desbetreffende leerjaarbegeleider.
  • De ouders kunnen bij de afdelingsleider schriftelijk bezwaar maken tegen een afwijzing. Deze zal dan opnieuw de verlofaanvraag beoordelen.

In januari 2011 is door het college van procureurs-generaal een handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim vastgesteld. Gemeenten zijn gehouden deze aanpak te volgen. Deze nieuwe aanpak heeft niet alleen gevolgen voor ongeoorloofd verzuim/spijbelen maar ook voor de afhandeling van “luxe” verzuim (verlof zonder toestemming van school). 

Op luxe verzuim wordt door de afdeling leerplicht van de Gemeente Zaanstad gereageerd met een lik-op-stuksanctie (geldboete). Is een aanvraag van de ouder voor verlof niet door de school gehonoreerd en de leerplichtige wordt toch niet naar school gestuurd, dan wordt altijd vervolgd.

Er wordt altijd vervolgd door de afdeling leerplicht van de gemeente Zaanstad, als er geen aanvraag voor verlof is ingediend maar er toch sprake is van luxe verzuim, omdat anders rechtsongelijkheid zou ontstaan.

Om te weten hoe te handelen bij een verlofaanvraag en wat de (on)mogelijkheden zijn, vindt u hier de richtlijnen voor het toekennen van een verlofaanvraag en het aanvraagformulier.
Klik hier voor het protocol leerplicht en schoolverzuim vo, "Ieder kind telt" van de gemeente Zaanstad.