Financiën

Schoolboeken en leermiddelen

Schoolboeken, licenties en digitale leermiddelen zijn voor leerlingen gratis. De school ontvangt van het ministerie van OCW een vast bedrag om voor de leerling schoolboeken en lesmateriaal te kopen. Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op een verantwoorde manier met de schoolboeken en het lesmateriaal omgaan en dat ze deze aan het eind van het schooljaar netjes, onbeschreven en onbeschadigd inleveren. Het Zaanlands Lyceum blijft eigenaar van de leermiddelen, de leerlingen hebben deze in bruikleen. Niet of niet compleet ingeleverde leermaterialen worden op leerlingen/ouders verhaald.

Overige leermiddelen, zoals schriften, pennen en een rekenmachine, moeten door de ouders zelf worden aangeschaft

Vrijwillige ouderbijdrage

We vragen ouders jaarlijks een bijdrage voor voorzieningen en activiteiten die niet door de overheid worden gesubsidieerd. Deze vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. De middelen besteden wij onder andere aan excursies, culturele activiteiten, feesten en vieringen, activiteiten van de ZLV, gastlessen, workshops en bijzondere leermiddelen. Voor alle leerjaren bedraagt de vrijwillige ouderbijdrage € 150 per jaar. Dit bedrag is tot stand gekomen na instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad. De meerdaagse reizen vallen hier niet onder, dat bedrag verschilt per leerjaar.

Vrijwillige ouderbijdrage meerdaagse reizen

In leerjaar 1, leerjaar 3, 4 havo en 5 vwo organiseren we meerdaagse reizen voor de leerlingen. Hiervoor vragen wij ouders in de betreffende leerjaren een aanvullende bijdrage, afhankelijk van de reis. Ook deze ouderbijdrage voor reizen is vrijwillig. Alle leerlingen mogen mee op reis, ook als ouders de vrijwillige bijdrage niet hebben voldaan. Om de kosten voor de reisactiviteiten als school te kunnen dragen, maken we gebruik van een solidariteitsfonds van en voor ouders. Als ouder kunt u een extra bedrag bovenop de gevraagde ouderbijdrage overmaken

WIS Collect

Voor het incasseren van onder andere de vrijwillige ouderbijdrage, werken wij met WIS Collect. Betalen kan heel eenvoudig via iDEAL of een overboeking. U ontvangt een mail met een link naar de betalingsomgeving.

Tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten

Het onderwijs voor uw kind wordt betaald door de overheid. Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen. Voor kinderen vanaf 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. De website van DUO geeft hierover meer informatie.

In het kader van het minimabeleid van de gemeente Zaanstad zijn er verschillende regelingen en tegemoetkomingen waaronder een tegemoetkoming in de schoolkosten. U kunt een bijdrage aanvragen bij Stichting Leergeld, zie de brochure voor meer informatie.

Schoolaansprakelijkheidsverzekering

Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband per ongeluk schade veroorzaakt aan materiële zaken, dan is hij of zij daarvoor verzekerd via school. Deze verzekering heeft echter wel een aanvullend karakter. Dit betekent dat we in zo’n geval eerst een beroep doen op de verzekering van de veroorzaker van de schade. Als uw kind de schade opzettelijk veroorzaakt, dan zullen wij hem of haar, of anders u als ouder, aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade.

Wanneer uw zoon of dochter door eigen toedoen materiële schade oploopt, dan zijn hiervoor niet aansprakelijk. Mocht deze schade ontstaan door toedoen van een leerling of medewerker, wordt deze schade in eerste instantie verhaald op de verzekering van de veroorzaker van de schade. Pas in tweede instantie kan een beroep gedaan worden op de schadeverzekering van de school.

Ongevallenverzekering

Het Zaanlands Lyceum heeft voor de leerlingen en medewerkers een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze biedt dekking van één uur voor schooltijd tot één uur na schooltijd. Bij letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:
€ 10.000     bij overlijden
€ 70.000     als maximum bij blijvende invaliditeit
€  5.000      voor geneeskundige behandeling
€  2.500      voor tandheelkundige kosten

Doorlopende reisverzekering

Het Zaanlands Lyceum heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor leerlingen en docenten. Ook gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd. Voor deze verzekering geldt een eigen risico van 75 euro per aanspraak per persoon voor reisbagage. Bij letselschade geldt geen eigen risico.

Voor vragen over de verzekeringen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad (075 6401548).