Financiën

WIS Collect

Introductie WIS Collect voor facturen en betalingen

Gratis schoolboeken en leermiddelen

De schoolboeken, andere informatiedragers of leermiddelen zijn gratis. De school ontvangt van het ministerie van OCW een vast bedrag om voor de leerling schoolboeken en lesmateriaal te kopen.
Van de leerlingen wordt verwacht dat zij op een verantwoorde manier met de schoolboeken en het lesmateriaal omgaan en dat ze deze aan het eind van het schooljaar netjes, onbeschreven en onbeschadigd inleveren. Dit is vastgelegd in een meerjarige OVO-bruikleenovereenkomst, die in tweevoud aan de ouders wordt uitgereikt. Ouders dienen een exemplaar te ondertekenen en aan school te retourneren. Pas daarna kunnen de schoolboeken e.d. aan de leerling worden uitgereikt.
Deze OVO-bruikleenovereenkomst geldt voor de gehele periode waarin de leerling onderwijs volgt aan een van de OVO-scholen.

Vrijwillige ouderbijdragen

Ouders ontvangen nog wel een nota van de school. In die nota zijn de overige schoolkosten en de vrijwillige bijdragen opgenomen. 
Zie de brief met algemene informatie over de schoolkosten voor het schooljaar 2021-2022. Een overzicht van de financiële kosten per leerjaar treft u hier aan.

Tegemoetkoming in onderwijsbijdragen en schoolkosten

Het onderwijs voor uw kind wordt betaald door de overheid. Door de regeling gratis schoolboeken is de tegemoetkoming in de schoolkosten voor ouders van kinderen onder de 18 jaar komen te vervallen. Voor kinderen vanaf 18 jaar en ouder kunt u wel een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. De website van DUO geeft hierover meer informatie.

In het kader van het minimabeleid van de gemeente Zaanstad zijn er verschillende regelingen en tegemoetkomingen waaronder een tegemoetkoming in de schoolkosten. U kunt een bijdrage aanvragen bij Stichting Leergeld, zie de brochure voor meer informatie.

Schoolaansprakelijkheidsverzekering

Als uw zoon of dochter tijdens het verblijf op school of tijdens evenementen in schoolverband per ongeluk schade veroorzaakt aan materiële zaken, dan is hij of zij daarvoor verzekerd via school. Deze verzekering heeft echter wel een aanvullend karakter. Dit betekent dat we in zo’n geval eerst een beroep doen op de verzekering van de veroorzaker van de schade. Als uw kind de schade opzettelijk veroorzaakt, dan zullen wij hem of haar, of anders u als ouder, aansprakelijk stellen voor de aangerichte schade.

Wanneer uw zoon of dochter door eigen toedoen materiële schade oploopt, dan zijn hiervoor niet aansprakelijk. Mocht deze schade ontstaan door toedoen van een leerling of medewerker, wordt deze schade in eerste instantie verhaald op de verzekering van de veroorzaker van de schade. Pas in tweede instantie kan een beroep gedaan worden op de schadeverzekering van de school.

Ongevallenverzekering

Het Zaanlands Lyceum heeft voor de leerlingen en medewerkers een schoolongevallenverzekering afgesloten. Deze biedt dekking van één uur voor schooltijd tot één uur na schooltijd. Bij letselschade geldt geen eigen risico. De verzekering dekt schade tot maximaal de volgende bedragen:
€ 10.000     bij overlijden
€ 70.000     als maximum bij blijvende invaliditeit
€  5.000      voor geneeskundige behandeling
€  2.500      voor tandheelkundige kosten

Doorlopende reisverzekering

Het Zaanlands Lyceum heeft een doorlopende reisverzekering afgesloten voor leerlingen en docenten. Ook gevaarlijke sporten zijn meeverzekerd. Voor deze verzekering geldt een eigen risico van 75 euro per aanspraak per persoon voor reisbagage. Bij letselschade geldt geen eigen risico.

Voor vragen over de verzekeringen kunt u contact opnemen met de medewerkers van het service- en expertisecentrum van OVO Zaanstad (075 6401548).