Ouders


Magister

Magister is het administratiesysteem dat door het Zaanlands Lyceum wordt gebruikt. Zowel ouders als leerlingen hebben toegang tot dit systeem. Ouders en leerlingen krijgen ieder een eigen inlogcode.

Ouders vinden op Magister informatie over hun kinderen met betrekking tot cijfers, absenties, te laat komen en huiswerk. Daarnaast kunnen ouders via Magister inschrijven voor ouderspreekavonden.

Inloggen Magister

Medezeggenschapsraad (MR)

De MR van het Zaanlands Lyceum is krachtens de Wet op de Medezeggenschap het officiĆ«le inspraakorgaan voor de school. De MR bestaat uit een oudergeleding, een leerlingengeleding en een personeelsgeleding. Het inzien van de notulen van de vergaderingen loopt via de secretaris van de MR.
 

Scholen op de kaart

Het Zaanlands Lyceum werkt mee aan het landelijke project Scholenopdekaart (voorheen Vensters voor Verantwoording). Van een groot aantal vo-scholen in Nederland zijn cijfermatige gegevens, afkomstig van het ministerie van OCW, de onderwijsinspectie en de scholen zelf, volgens vastgestelde criteria verzameld en verwerkt. Het project geeft aldus informatie over onder meer het onderwijsbeleid, de resultaten, de kwaliteit (o.a. de tevredenheid van ouders en leerlingen) en de bedrijfsvoering van een school. Het biedt ouders en andere belangstellenden de mogelijkheid te zien hoe een school presteert in verhouding tot het landelijk gemiddelde en om scholen onderling met elkaar te vergelijken. Het streven is dat uiteindelijk alle vo-scholen in Nederland op deze wijze in kaart zijn gebracht.

Tevredenheidsonderzoek

Elke twee jaar vindt een Tevredenheidsonderzoek plaats. Voor de resultaten verwijzen wij u naar Scholenopdekaart. 

Jaarverslag

Ons schooljaar 2022-2023 in een oogopslag.

Klachten

Het kan voorkomen dat u als ouder (of uw kind) het niet eens bent met een beslissing of het handelen van het personeel van het Zaanlands Lyceum. In dat geval raden we u aan om dat eerst met de betrokken medewerker te bespreken. Als dit onvoldoende tot een oplossing leidt, kunt u een klacht indienen bij de directie van de school. Als de schooldirectie de klacht niet naar tevredenheid heeft afgehandeld, kunt u een klacht indienen bij het College van Bestuur van OVO Zaanstad. De directie is verplicht om u te informeren over de procedure die u in dat geval moet volgen.

U kunt uw klacht schriftelijk sturen naar het College van Bestuur:
OVO Zaanstad
Mevrouw B. de Hoop
Postbus 451
1500 EL Zaandam

Het College van Bestuur van OVO Zaanstad kan de klacht ter advies voorleggen aan de onafhankelijke klachtencommissie van OVO Zaanstad. OVO Zaanstad is niet aangesloten bij een landelijke klachtencommissie. De volledige klachtenregeling vindt u hier.