Ons onderwijs

Onderbouw

De eerste twee leerjaren vormen op het Zaanlands Lyceum de afdeling onderbouw met een eigen afdelingsleider, mevrouw K. van der Meer.

Het Zaanlands Lyceum kent een eenjarige brugperiode. Vanaf het eerste leerjaar kan gekozen worden uit:

  • brugklas havo/vwo
  • atheneum
  • atheneum bètaplus
  • gymnasium
  • gymnasium bètaplus

Na het eerste leerjaar volgt de keuze voor havo, atheneum of gymnasium.

 
Physics in atheneum bètaplus en gymnasium bètaplus

Het Zaanlands lyceum heeft het bèta-onderwijs hoog in het vaandel staan. Daarom is in het schooljaar 2013-2014 besloten een nieuw vak te introduceren in de brugklas. Leerlingen met een grote interesse voor de bètavakken natuurkunde, scheikunde en sterrenkunde zitten in de lessen Physics helemaal op hun plek. Al in de eerste les komt het “periodiek systeem van de elementen” aan bod. Gedurende het jaar wordt er gediscussieerd over de wereldbeelden van Copernicus en Aristoteles, verdiepen de leerlingen zich in het leven van een ster en doen ze onderzoek aan de elektrische stroomkring. Naast het gevarieerde programma dragen de leerlingen ook zelf onderwerpen aan die ze graag willen bespreken. Inmiddels wordt het vak Physics in elk leerjaar gegeven.

 
Havo

De leerjaren 3, 4 en 5 vormen op het Zaanlands Lyceum de afdeling havo met een eigen afdelingsleider, de heer D. Schallig.
Havo is een vijfjarige opleiding die voorbereidt op het Hoger Beroeps Onderwijs (HBO).
 

Vwo

De leerjaren 3, 4, 5 en 6 vormen op het Zaanlands Lyceum de afdeling vwo met een eigen afdelingsleider, de heer M. Prot. Vwo is een zesjarige opleiding die voorbereidt op een studie aan de universiteit.
Binnen het vwo wordt onderscheid gemaakt tussen een atheneum- en een gymnasiumopleiding.
In het derde leerjaar worden leerlingen voorbereid op de keuze van een profiel.

 
Gymnasiumcoördinator

De coördinator van het gymnasium verzorgt in samenwerking met de afdelingsleiders en de directie het beleid voor het gymnasiaal onderwijs.

 
Tweede Fase

In de loop van het derde leerjaar kiest de leerling voor een van de vier profielen: Cultuur en Maatschappij (CM), Economie en Maatschappij (EM), Natuur en Gezondheid (NG) en Natuur en Techniek (NT). Daarnaast bestaat de mogelijkheid een dubbelprofiel te kiezen: CM&EM of NG&NT.
De vakken in de Tweede Fase zijn verdeeld in een gemeenschappelijk deel, een profieldeel en de vrije ruimte. De vakken van het gemeenschappelijk deel zijn voor alle leerlingen dezelfde verplichte vakken. Voor ieder profiel zijn aparte profielvakken vastgesteld. Daarbij is beperkt sprake van een keuzemogelijkheid.

 
Keuzevakken

In de vrije ruimte vullen de leerlingen hun profielkeuze aan met een vak dat niet in het gemeenschappelijk deel of het profieldeel voorkomt. Als een van de weinige scholen in Nederland biedt het Zaanlands Lyceum het vak Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) aan als keuzevak.
Als een leerling een of meer extra keuzevakken wil volgen, bestaan daarvoor mogelijkheden. Indien de lessen van het extra keuzevak samenvallen met andere lessen, kan de leerling een verzoek doen om het extra vak “in eigen beheer” te volgen en gebruik te maken van steunlessen of andere begeleidingsmogelijkheden.

 
Profielwerkstuk

Sinds de invoering van de Tweede Fase vormt het maken van een profielwerkstuk een verplicht onderdeel bij het afsluiten van de opleiding. De wetgever omschrijft het profielwerkstuk aldus: een werkstuk waarin op geïntegreerde wijze kennis, inzicht en vaardigheden aan de orde komen, die van betekenis zijn voor het desbetreffende profiel.