Veiligheid

Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad

Tussen de politie, het bureau Halt, de gemeente en de scholen in de Zaanstreek zijn afspraken gemaakt over gewenst gedrag in school, over discriminatie en strafbare feiten. Deze afspraken zijn vastgelegd in het Convenant Veiligheid in en om de school Zaanstad.

Incidentenregistratie 

Incidenten in en om school worden geregistreerd. 

De scholen moeten zich daarbij houden aan de wet Bescherming Personeelsgegevens en de privacyreglementen van OVO Zaanstad. De inspectie kan inzage verkrijgen in de incidentenregistratie. 

Gedragscode internet, intranet, e-mail en sociale media

In de gedragscode staan de regels voor het gebruik van internet, e-mail, intranet en sociale media. De regels gelden voor leerlingen, medewerkers, stagiaires, ouders en gasten. Van elke gebruiker wordt verwacht dat hij/zij professioneel, integer en verantwoordelijk is. Alleen zakelijk en onderwijskundig gebruik is toegestaan. 

Pestprotocol

Het Zaanlands Lyceum heeft een pestprotocol waarin staat beschreven hoe de school handelt in geval van pesten. De aanpak richt zich op dader, slachtoffer en de klas/groep. Het protocol is gericht op het voorkomen van pesten en biedt mogelijkheden tot het aanpakken van pestgedrag, indien hiervan sprake is.
Er is een pestcoƶrdinator aangesteld.