Kenniscentrum Passend Onderwijs

Ondersteuningsplan

Ten behoeve van een goede aanpak van de extra ondersteuningsbehoefte van leerlingen heeft het Zaanlands Lyceum een ondersteuningsplan geformuleerd.

Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ)

Het Zaanlands Lyceum is aangesloten bij het Samenwerkingsverband Zaanstreek (SVZ). In dit samenwerkingsverband werken de scholen nauw samen aan een goede structuur voor leerlingen met specifieke ondersteuningsbehoeften.

Het SVZ heeft een aantal onderwijsvoorzieningen voor leerlingen die specifieke begeleiding nodig hebben, die de reguliere school niet kan bieden. Die voorzieningen zijn ondergebracht in het orthopedagogisch didactisch centrum Saenstroom (OPDC).

Het samenwerkingsverband heeft een meerjarenzorgplan opgesteld.

Ondersteuningsprofiel

Het Zaanlands Lyceum is net als alle andere scholen in de Zaanstreek begeleidingsschool. Naast de basisbegeleiding heeft het Zaanlands Lyceum extra ondersteuning op schooleigen thema’s. Beide vormen van ondersteuning staan beschreven in het ondersteuningsprofiel van de school. 

Coördinator ondersteuning en begeleiding (O&B)

Het Zaanlands Lyceum heeft een coördinator O&B aangesteld. Deze coördineert de zorg binnen het Zaanlands Lyceum en onderhoudt de contacten met de externe zorgverleners.

Trajectgroep

In de Trajectgroep worden leerlingen opgevangen die een specifieke onderwijsbehoefte hebben. Op het Zaanlands Lyceum zijn dit vaak leerlingen met een aan autisme verwante stoornis. De leerlingen van de Trajectgroep worden begeleid door een door de school aangestelde psycholoog, en een pedagoog. Voor elke leerling wordt een ontwikkelplan geschreven en worden afspraken gemaakt met de leerling en zijn ouders. De Trajectgroep is geen aparte klas.

Naast de opvang en begeleiding van leerlingen is de Trajectgroep ook bedoeld als expertisecentrum voor docenten en ouders.

Counselor

Het Zaanlands Lyceum beschikt over twee counselors bij wie leerlingen terecht kunnen als zij te maken hebben met vraagstukken in de persoonlijke sfeer, voor zover deze niet bespreekbaar zijn met de mentor. 

Terug op de rails

Vier middagen in de week worden leerlingen opgevangen die de aansluiting  met het  onderwijs kwijtgeraakt zijn. Het zorgteam beslist over deelname.

Dyslexie

Het Zaanlands Lyceum heeft voor het begeleiden van leerlingen met een dyslexieverklaring beleid geformuleerd. Afhankelijk van de aard van de dyslexieverklaring worden drie categorieën onderscheiden. Bij iedere categorie horen bijpassende faciliteiten.

Voor leerlingen in de bovenbouw van het atheneum bestaat de mogelijkheid van ontheffing van de tweede moderne vreemde taal indien voldaan wordt aan de gestelde criteria.

Faalangst

Voor leerlingen die een hoge mate van spanning ervaren bij het maken van toetsen bestaat de mogelijkheid een faalangstreductietraining te volgen. De beslissing of een leerling hiervoor in aanmerking komt, wordt genomen door het docententeam.