Begeleiding

Klassenmentor

Elke klas heeft een klassenmentor. Deze is voor leerlingen en ouders het eerste aanspreekpunt. Zijn hoofdtaak is zorgen voor het welbevinden van zijn leerlingen.
Hij bewaakt de goede (werk)sfeer, volgt de vorderingen van zijn leerlingen en bespreekt individuele problemen. Ook organiseert hij verschillende activiteiten met zijn klas. De mentoren van een leerjaar overleggen regelmatig onder leiding van de leerjaarbegeleider en/of afdelingsleider.

Leerjaarbegeleider

De leerjaarbegeleider voert regelmatig overleg met de mentoren van zijn leerjaar. Hij ondersteunt de mentoren bij de begeleiding van hun mentorklas en zoekt naar adequate oplossingen bij eventuele problemen. Verder is de leerjaarbegeleider verantwoordelijk voor de controle op absentie en te laat komen.

leerjaar 1mw. M. Rijk
leerjaar 2mw. S. Purvis
havo 3mw. H. Noordhuis
havo 4mw. P. Baas
havo 5T. Mes
vwo 3S.Y. Stoop
vwo 4S.Y. Stoop
vwo 5mw. A. Heuff
vwo 6mw. A. Heuff

Kernmentoraat 4 havo

‘Kern’ staat voor de groep leerlingen die behoefte heeft aan meer intensieve begeleiding, leerlingen die in een regulier mentoraat niet genoeg gehoord worden. Hoewel de gehele klas een mentor heeft, zal de mentor in de begeleiding zijn aandacht meer richten op de kern. Hierdoor wordt 4 havo een aanloopjaar naar de coachingsstructuur die wordt gehanteerd in 5 havo. Dit betekent niet dat de leerlingen van buiten de kern buiten de boot vallen. Deze groep kan nog steeds bij de mentor terecht voor de dagelijkse praktijk, maar omdat deze minder sturing nodig heeft, zal deze groep ook minder sturing ontvangen. De begeleiding wordt op maat aangeboden en past goed in de koers van OVO en het schoolplan. Meer informatie vindt u in de notitie kernmentoraat 4 havo .

Coachend mentoraat 5 havo

Naast mentoren worden In 5 havo leerlingen begeleid door coaches.

Leerlingvolgsysteem

In het dossier van de leerling worden de persoonlijke gegevens systematisch verzameld om op verantwoorde wijze tot een planmatige begeleiding van de leerlingen te komen. Ook wettelijk verplichte documenten, gegevens over vorderingen en verzuim, resultaten van rapportbesprekingen, adviezen, testgegevens en informatie over specifieke begeleiding of omstandigheden worden in het dossier bewaard. De gegevens worden slechts aan derden verstrekt als de school hiertoe wettelijk verplicht wordt (o.a. ministerie van OCW). In de school bestaan afspraken over het werken met een leerlingendossier en over de toegankelijkheid hiervan. Deze zijn neergelegd in het privacyreglement

Catwise (v/h leerlingbespreking.nl)

Catwise is een tool waarmee docenten directe feedback geven op de inzet en prestaties van leerlingen. De leerlingen kunnen vervolgens aan de hand van die feedback een gericht plan van aanpak maken om hun kennis en vaardigheden te vergroten.

Catwise wordt gebruikt om meer eigenaarschap bij leerlingen te bevorderen. Leerlingen worden actief aangezet tot het reflecteren op hun handelingen en vorderingen bij de verschillende vakken.

Om van deze tool gebruik te maken, is het niet per se nodig dat er cijfers zijn; op basis van werkhouding in de klas, de kwaliteit van gemaakte oefeningen en de vorderingen die getoond worden bij formatieve toetsen, kan een docent al heel gericht aangeven wat een leerling nodig heeft.

Ouders zullen meer betrokken raken bij de schoolvorderingen, aangezien zij zicht hebben op wat individuele docenten te melden hebben over hun kind.

Huiswerkklas

Het Zaanlands Lyceum biedt huiswerkbegeleiding aan in de vorm van een huiswerkklas. Leerlingen kunnen zich aanmelden om het 9e en 10e uur rustig en zonder afleiding huiswerk te maken onder begeleiding van geselecteerde bovenbouwleerlingen. Ook kunnen leerlingen hulp krijgen bij plannen, overhoren en vakgerichte vragen. De huiswerkklas heeft echter niet het karakter van een bijles. De leerlingen gaan zoveel mogelijk zelfstandig aan het werk. Deelname aan de huiswerkklas kost 40 per periode ongeacht het aantal middagen. Een periode loopt van vakantie tot vakantie, met een opzegtermijn van 1 maand. Aanmelden kan het hele jaar door via huiswerkklas@zaanlands.nl.

Begeleidingsuren

De leerlingen kunnen elke dag om 14.50 uur bij verschillende docenten terecht voor vakgerichte ondersteuning tijdens de begeleidingsuren.

Tutorsysteem

Het tutorstysteem houdt in dat bijles verzorgd wordt door bovenbouwleerlingen. De mentor kan hier informatie over verstrekken.

Leren leren

Leerlingen in de onderbouw krijgen tijdens de mentor- en vaklessen hulp en tips bij huiswerkaanpak, samenvatten, leren en onthouden. Eenmaal per jaar wordt een workshopavond voor ouders georganiseerd om handvatten te bieden bij de begeleiding thuis.

Werkhoudingstraject

Leerlingen uit de bovenbouwklassen die moeite hebben met het plannen en organiseren van huiswerk, kunnen ondersteund worden in het werkhoudingstraject. Hiertoe worden afspraken gemaakt tussen de ouders, leerling en de huiswerkcoach.

Leescoach

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat een goede leesvaardigheid de belangrijkste succesfactor in het onderwijs is. Om achterstanden te voorkomen wordt in de onderbouw de leesvaardigheid van leerlingen getoetst. Indien geconstateerd wordt dat er sprake is van een achterstand, wordt samen met leerling en ouders een plan van aanpak gemaakt onder begeleiding van een leescoach. Ook gevorderde en excellente lezers kunnen begeleiding krijgen van de leescoach; deze leerlingen zijn gebaat bij meer uitdaging om hun vlotte leesontwikkeling te continueren richting academisch niveau.

In de onderbouw kent het Zaanlands Lyceum het project 'boek in de tas'. Dat betekent dat alle leerlingen een leesboek bij zich hebben. Als leerlingen eerder klaar zijn met toetsen of schoolwerk, wordt er gelezen in de klas. Bij lesuitval in het eerste leerjaar krijgt de klas een Leesuur en lezen de leerlingen in stilte in een zelfgekozen boek, krant of tijdschrift.